Szent István király intelmei fiához

Kommentár nélkül, különösen ünnepi szónokok és idegengyűlölők figyelmébe…

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól:

Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!…

[Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,]
akkor nagy lesz száma élted éveinek.

Ebből a mondásból tehát észbe veheted, ha azt, amit atyai gyöngédséggel parancsolok, megveted – távol legyen! -, nem szívelnek többé sem Isten, sem az emberek. De halljad az engedetlen parancsszegők esetét és vesztét. Ádám ugyanis, kit az isteni alkotó, valamennyi létező teremtője a maga hasonlatosságára formált, s minden méltóság örökösévé tett, széttörte a parancsok bilincsét, s nyomban elvesztette a magas méltóságokat meg a paradicsombéli lakást. Isten régi, kiválasztott s kivált kedvelt népe is, amiért szétszaggatta a törvények Isten ujjával kötözött kötelékét, különb-különbféleképpen pusztult el: részben ugyanis a föld nyelte el, részben tűz emésztette el, részint egymást koncolta fel. Salamon fia is, félrevetve apja békéltető szavait, gőgjében pöffeszkedve kardcsapásokkal fenyegette a népet apja ostorsuhintásai helyett, azért sok rosszat tűrt el országában, végül is kivetették onnan. Hogy ez véled ne történjék, fogadj szót, fiam; gyermek vagy, gazdagságban született kis cselédem, puha párnák lakója, minden gyönyörűségben dédelgetve és nevelve, nem tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése s a bűnök csiholója és a törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi. Ezeket előrebocsátván térjünk a tárgyra.

                                                        FEJEZETEKRE OSZTÁS

A katolikus hit megőrzéséről
Az egyházi rend becsben tartásáról
A főpapoknak járó tiszteletről
A főemberek és vitézek tiszteletéről
Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról
A vendégek befogadásáról és gyámolításáról
A tanács súlyáról
A fiak kövessék az elődöket
Az imádság megtartásáról
A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről

I. A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉRŐL

Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja: „Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd.” A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen. „Ez a katolikus hit, melyben – miként Atanáz mondja – ha akárki híven és erősen nem hisz, semmiképp sem üdvözül.” Ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok – távol legyen! -, kik az így egységbe fűzött Szentháromságot megosztani vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg: az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a szentegyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a szentegyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, különös gondod legyen.

II. AZ EGYHÁZI REND BECSBEN TARTÁSÁRÓL

A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet, az egyház, melynek első ízben a mi fejünk, tudniillik Krisztus vetette el magját, majd az ő tagjai, vagyis az apostolok és szent atyák ültették át, meggyökereztették erősen, s elterjesztették az egész földkerekségen. És ámbár mindig hajt új sarjat, más helyeken mégis mintegy réginek tartják; itt viszont, kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még mint ifjú, friss hajtást prédikálják. Épp ezért kíván meg szemfülesebb s szembetűnőbb őröket, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék s megsemmisüljön. Mert aki a szentegyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja, azon munkál, hogy Krisztus testét csonkítsa. Hiszen maga az Úr mondta Péternek, akit a szentegyház őrzőjévé és felügyelőjévé emelt: „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat.” Ő ugyanis önnönmagát nevezte kősziklának, s nem ám fából avagy kőből épült egyházról beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, a kiválasztott népet, Isten nyáját, mely hitben kioktattatott, keresztségben megmosatott, kenettel olajoztatott, hívta a saját magára épült szentegyháznak. Ha valaki lázában e szentegyház tagjait vagy kicsinyeit megbotránkoztatja, az evangélium tanítása szerint méltó arra, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék, azaz a hatalom méltóságából kivetik, és az igazak egyházán kívül marad a világi nyomorúságban, mint valami pogány és vámos. Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék. Azért is nevezték az első királyokat nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbították. Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen.

III. A FŐPAPOKNAK KIJÁRÓ TISZTELETRŐL

A királyi trón ékessége a főpapoknak rendje, ezért a királyi méltóságban ők kerülnek a harmadik helyre, kedves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, mint a szemed világára. Ha ők jóindulatúak véled, ellenségtől nem kell félned. Hiszen ha ők megbecsülnek, bátran foghatsz mindenhez, imádságuk ajánl téged a mindenható Istennek. Őket állította ugyanis Isten őrül az Isten népe fölé, és őket tette meg a lelkek felvigyázóivá, valamint az egész egyházi méltóság és isteni szentség részeseivé és osztóivá. Mert nélkülük királyok nem is állíttatnak, nem is országolnak. Az ő közbenjárásukra törlik el a vétkezők vétkeit. Ha irántuk az igazi szeretetet tanúsítod, magadat is kétségkívül megjobbítod, országodat is tisztességgel igazítod. Mert az ő kezükbe van lerakva a bűnből oldás és a bűnbe kötés hatalma. Mert Isten megegyezett velük örök szövetségben, és elkülönítette őket az emberektől, a maga nevében és szentségében osztozott velük, és az istenes Dávid király szavával megtiltotta, hogy az emberi világ gáncsolja őket: „Fölkentjeimet ne érintsétek!” Az illeti meg ugyanis Isten felkentjeit, ki az isteni és kánoni végzéssel szembeszállva a szent renden való férfiakat hamis vádaskodásokkal mocskolja és a nyilvánosság elé hurcolja. Teljességgel megtiltom fiam, hogy így cselekedj, ha boldogan akarsz élni, királyságod megbecsülni, mert az ilyen dolgok sértik Istent elsősorban. Ha esetleg valamelyik azok közül, akikről szó van, kárhoztatásra méltó vétekbe esik – távol legyen! -, figyelmeztesd háromszor, négyszer is négyszemközt az evangélium tanítása szerint. Ha akkor intelmeidet nem hallgatja meg, nyilvánosan kell megfeddni a következők alapján: Ha rád nem hallgat, jelentsd az egyháznak. Mert ha e rendet megtartod, dicső koronádat teljességgel felmagasztalod.

IV. A FŐEMBEREK ÉS VITÉZEK TISZTELETÉRŐL

Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és bizalma. Mert ők országod védő falai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, atyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. Ettől óvakodva az erényed szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal felövezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen.

V. AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS A TÜRELEM GYAKORLÁSÁRÓL

A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik cifrázása. Dávid király és próféta mondja: Ítéletedet, Isten, bízd a királyra.

És ugyanő másutt:

Király vagy, az igazságosságot szereted.

A türelemről így beszél Pál apostol: „tanúsítsatok mindenki iránt türelmet.” És az Úr evangéliumban: „Ha [türelemmel] kitartotok, megmentitek lelketeket.” Ehhez tartsd magad, fiam: ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy. Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd vagy valamely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erősködjél, hogy megbünteted; bizony ez ingatag lenne és mulandó, mert a bolond fogadalmat megszegi az ember; és ne ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva folt essék, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy törvény szerint döntsenek. Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s neveztetni. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes.

VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL

A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.

VII. A TANÁCS SÚLYÁRÓL

A királyi emelvényen a tanács a hetedik helyre tart igényt. A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő ront le ellenséges várakat. Minthogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér; hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és csiszolódjék. Ezért, fiam, az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkel ne tanácskozz, ne is kérj tőlük tanácsot, csak a gyűlés véneitől, kiknek koruk és bölcsességük miatt megfelel ez a feladat. Mert a királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívbe, ne terjessze a bolondok szelessége. Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a Szentlélek Salamon által: „Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, nem a bolondokhoz lesz hasonlatos.” És Dávid zengi:

Jósággal közeledsz a jóhoz,
az igazhoz igaz vagy.
A tisztával tisztán bánsz,
a hamissal azonban hamis módra.

Ezért hát ki-ki életkorának megfelelő dologban forgolódjék, tudniillik az ifjak fegyverben, a vének a tanácsban. Egyébként az ifjakat mégsem kell teljesen kiűzni a tanácsból; ámde ahányszor velük tanácskozol, még ha életrevaló is az a tanács, mindig terjeszd az öregek elé, hogy minden cselekedetedet a bölcsesség mértékével mérhesd.

VIII. A FIAK KÖVESSÉK AZ ELŐDÖKET

Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben. És az engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte. Az engedetlenség valójában pestis az egész királyságban. Ezért, kedves fiam, apád rendeletei, vagyis az én rendeleteim, mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül kövessed. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel.

IX. AZ IMÁDSÁG MEGTARTÁSÁRÓL

Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság kilencedik regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: „Küldd le [Uram, a bölcsességet] szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben [minden időben].” És ismét: „Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevélységet és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram.” Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.

X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRŐL

Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.

Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.

Kuruc Ágnes fordítása

A nácik és a komcsik is magyarok voltak…

A Kozmosz dalszövegében benne van az elmúlt 120 évünk minden igazsága. Korszakváltás akkor lesz ebben az országban, ha majd ezekkel szembenézünk… és továbblépünk. Együtt. Mi, magyarok*.

Kozmosz: Az okosak földje

http://www.youtube.com/watch?v=Z4kXaV4hvik

az nem lehet, hogy annyi szív
hiába szív…
de lehet.

fosunk a jövőtől, büszkén a múltra
de hogy mi volt a múlt, azt senki se tudja
úgy tudtuk, más bánt el velünk
pedig mi voltunk azok, hidd el nekünk
a Habsburgok kérték és kapták a koronát
önkéntes gyarmat voltunk több koron át
későn keltünk arra, hogy fel kéne kelni
addigra utált körbe mindenki
miközben Deákot ünnepelte száz torok
a fejünkre nőttek a román pásztorok
ők nem egyeztek ki a kiegyezéssel
baj is lett belőle később kevéssel
hogy becsúsztunk a háborúba
hülyére verve álltunk Trianonba’
utána Horthyék is okosak voltak
hadat üzentek a Szovjetuniónak
mínusz negyven fok volt az oroszoknál
ott maradt a fél hadsereg a Donnál
jöttek a ruszkik, fal lett a Lajta
bölcsőnk ez, s gyakran sírunk is rajta

mi vagyunk a hősök és mi vagyunk a holtak
a nácik és a komcsik is magyarok voltak
mi voltunk Koppány és Kun Béla
mi vagyunk magunk a probléma

Valóvilág, Megasztár, X-Faktor
szidjuk mindet, de nincs, aki elkapcsol
és hiába védjük másoktól a földet
ha lengyel húsért sorban állni ragyogó ötlet
mi tévézünk öt órát, de a jenkik a hülyék
hősök vagyunk, csak sose állunk ki az ügyért
aki akar itt bármit, az úgyis dobbant
és marad egymillió kamurokkant
az országban, ahol mindenről más tehet
a zsidók, a bankok, az IMF, a melegek
balhé van, de sosincs felelős
mindenki megússza, van jog, csak nem erős
eltűnt a Postabank, de senki se tette el
Kulcsár Attila is egyedül kezdte el
hozott is valamit az Ezüsthajó
a Hagyóból lett csak cellalakó
a pártokat építik az autópályák
egyszer még féltek, de azóta látják
hogy nem üvegzseb van, csak üveges szemek
úgyhogy ideje, hogy építkezzenek
mi is építjük a nemzeti falansztert
de erről nem írt se Kertész, se Wass Albert
Nyugat-Európa és a káosz partján
félig Ázsia, de egészen Balkán

mi vagyunk Orbán és mi vagyunk Gyurcsány
mi vagyunk a rendőr, az orvos, ez a furcsán
bekötött nemzet, ez a szédült nép
mi vagyunk a tábor és az ellenség

ki itt hatalmat kap, az sohase fékez
először dönt, és aztán se kérdez
hiszünk még, de tudjuk legbelül
hogy hazudnak rendületlenül
légy csendben, ó, magyar
ha viselkedsz, eljön az ómagyar
táltos, és neked is letol egy szettet
szebbet, mint ahogy elképzelted
nézed a plazmán, majd kifizeted egyszer
az állam is így él, ilyen ez a rendszer
itt tudja minden kisgyermek, hogy
svájci frankból nőnek a díszkertek
úgyhogy senki se szól, hogy így nem lesz jól
meleg ez a kibaszott disznóól
huszonöt éve nonstop a válság
nem mászunk ki, csak a gödröt ássák
volt egy lépcsőnk, de eltemettük
most építjük újra, hogy lebontsuk együtt
mert az utód is úgyis begőzöl
még három év és kezdhetjük elölről

Isten, várd meg a magyart
majd odaérünk, csak még vesszük a kanyart
Isten, várd meg a magyart
rögtön odaérünk, csak még vesszük a kanyart

nem is akkora baj, hogy nincs nagy sietség
megbűnhödte már e nép az összes ötletét
lehet, hogy gyerekként még máshogy tanultad
de ha hátralépnél, látnád, hogy magunknak
basszuk el, de pusztuljon az idegen
léptek a ruszkik, de látszik, hogy ide nem
több párt kell, hanem több külön ország
az okosak földje, Magyarország
mi basszuk el, de pusztuljon az idegen
léptek a ruszkik, de látszik, hogy ide nem
több párt kell, hanem több külön ország
az okosak földje, Magyarország

 

* magyar, aki magyarnak vallja magát

A Cseszkó-ügy és ami mögötte van

Tőlem talán kissé szokatlan módon, pontokba szedve, szinte vázlatosan foglalom össze az ügy lényegét annak érdekében, hogy könnyen érhető és átlátható legyen.

1./ 2011. november 21-én a Szociális és Családügyi Bizottság 983.000 Ft összegű támogatást biztosított az „Egyszer sem” című prevenciós program megvalósításához. Mivel a támogatás mértéke nem éri el az 1 millió forintot, így nem kell versenyeztetni, gyakorlatilag azt bíznak meg az illetékesek, akit csak akarnak. A bizottság döntése alapján a végrehajtásért felelős: Szakály Gábor (Fidesz), a bizottság elnöke.

2./ 2011. december 16-án megalapította a Pointer Food & Media Kft-t Pintér Tamás (DJ TRoger), aki amellett, hogy jelenleg a Frisss FM-nél (Fidesz) műsorvezető, Cseszkó Tamás barátja (aki pedig a www.westindex.hu weboldal elkövetője).

3./ 2012. szeptemberében felajánlja Cseszkó Tamás az Áldozatnak (legyen ez a hölgy neve – nem mintha a nyilvános adatbázisokban nem szerepelne pontosan a neve, de nem ő a történet főszereplője), hogy ugyan vállalja már el a Kft. ügyvezetését, tudva azt, hogy az Áldozatnak éppen nincsen munkája. Cseszkó azzal indokolja a nagy lelkesedést, hogy tuti üzletbe nyúltak bele…

Részlet az elektronikus levelezésből:

  • 2012. szeptember 26.
  • 23:20

Tamás Cseszkó

arra jutottam, hogy tudnék munkát adni, méghozzá az október vége felé (…) és nem alkalmazottként, hanem ügyvezetőként dolgoznál, méghozzá a vadonatúj cégemben, mert nekem viszont olyan cég kell, ahol az én nevem nem szerepel, mert úgy tudunk kapni tök jó munkákat

4./ Az Áldozat elvállalja, majd a cégbíróság 2012. november 19-én be is jegyzi őt ügyvezetőnek. A változás kelte 2012. október 31.

5./ 2012. december 17-én érkezik Károlyi Ákos akkor még osztályvezetőnek egy dátum nélküli levél Lándori Dávidtól, mint a Városi Diákönkormányzat Diákmédia csoport (??!!) képviselőjétől – aki egyébként most is a westindex állandó munkatársa és egyben fejlesztője az impresszum szerint -, amelyben tájékoztatást ad, hogy

a) 2012. november 18-án (!) egyeztetést folytattak a Pointer Food and Media Kft. ügyvezető igazgatójával, aki korrekt ajánlatot adott a drogprevenciós kampány bonyolítására (amely tartalmazza a prevenciós kisfilmek elkészítését), és ezt csatolja is a levélhez,

b) december 17-én ünnepélyes premiert (!) tartanak a 69 Music Pupban (bemutatják a kisfilmeket), amelyen részt vesznek a filmek alkotói is,

c) kéri, hogy a drogprevenciós kampány feladataival az osztályvezető a Pointer Food and Media Kft-t bízza meg.

6./ 2013. január 29-én Károlyi Ákos, ekkor már aljegyző, ajánlatot küld a Pointer Food & Media Kft-nek, amelyben megadja ugyanazt a költségvetést, amit az Önkormányzat számára Lándori Dávid decemberben megadott. Össz költségvetés: 690.000 Ft.

7./ A Kft. 2013. február 5-én kiállít egy 690.000 Ft-ról szóló számlát három napos fizetési határidővel Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának, amit az önkormányzat ki is egyenlített. A számla tartalmaz:

a) 5 db kisfilm, darabja 46.142 Ft, összesen 230.710 Ft,

b) dal hangszerelés 36.220 Ft,

c) dal rögzítés 36.220 Ft,

d) videóklip szerkesztés 50.394 Ft,

e) westindex hirdetés 21.260 Ft,

f) rádióreklám 102.362 Ft (vajon hol ment le?!),

g) rendezvényszervezés 26.772 Ft,

h) hangosítás 39.370 Ft.

8./ A NAV Vas Megyei Igazgatósága 2013. május 27-án végrehajtást indított a Kft-vel szemben, ugyanis a Kft. felhalmozott több, mint 450.000 forint adótartozást…

Bökkenők:

a) 2012. november 18-án a cégnyilvántartás szerint még Pintér Tamás volt az ügyvezető, ugyanis ekkor még nem vezette át a nyilvántartáson a cégbíróság a változást. A változás közzététele: 2012. december 06.

b) Az új ügyvezető (az Áldozat) a saját elmondása szerint soha nem egyeztetett Lándori Dáviddal a drogprevenciós programról. Aki egyébként az önkormányzatnak írt levelében az ügyvezető igazgató megszólítást használja.

c) A drogprevenciós kisfilmek 2012. december 17-én már készen voltak, ugyanis  Lándori a levelében azt írja, hogy ekkor volt a premier. Azonban ekkor még az Önkormányzat meg sem rendelt semmit. Azaz az Önkormányzat 2013. január 29-én már egy lefutott programot rendelt meg…

d) A 69 Music Pubot korábban az a személy vezette, aki most a Frisss Médiacsoportnál (Fidesz) is dolgozik. Most állítólag Cseszkó Tamás a vendéglátóegység vezetője.

e) Az „elkészített” kisfilmek a 2008-as szombathelyi drogprevenciós kisfilmek teljes koppintásai, azonban a megrendelői oldalon álló Önkormányzatnál ez a tény senkinek nem tűnt fel.

Példa: http://www.youtube.com/watch?v=emhAe0NmEjQ&feature=youtu.be

Íme a többi: http://www.youtube.com/channel/UCQ3kANV8h6VXOlS_8BNR4Og?feature=watch

f) A kisfilmek zenéjéhez felhasználási jogot nem kértek, így a YouTube törölni fogja őket (előbb vagy utóbb).

g) 2008-ban az összes filmért fizetett az Önkormányzat 75.000 forintot.

h) 2012. december 14-én Cseszkó Tamás így írta meg az új ügyvezetőnek az elszámolást (részlet az elektronikus levelezésből):

Bevételek 2012. december 22-ig

Agora plakátnyomtatás – 30.480
Agora előadóművészeti – 20.000
Városi drogprevenció -689.000
Reklámügynökség 82.000
összesen: 821.480
Kiadás
Festékpatron – 10.000
Pecsét – 6.000
Tamás tartozás – 3.000 (itt leszedtem kettőt a kínais miatt)
Tápi kamera – 10.000
Lándori munka – 96.000 (150.000, de visszajön belőle 54.000 áfa)
Márk hálapénz -100.000
Andris munka – 20.000
Zozi munka – 25.000
Tamás bér (Rekl.) – 65.000
Stúdió – 10.000
Plakát nyomda – 10.000
könyvelés – 20.000
eddigi munka – 30.000
Tamás hálapénz – 50.000

összesen: 436.000 Ft

Maradt: 385.000

mint láthatod beleraktam neked egy harmincezres munkadíjat

a tamás hálapénz nem az enyém lesz, ebből kell ajándékokat venni azoknak a jó embereknek, akiknek köszönhetőek a nagypénzek, hogy ilyenek a továbbiakban is legyenek

ja és amit még kihagytam

az plusz húsz a gergőnek

tehát kiadás: 456.000
marad: 365.000

Konklúzió:

Ha ez megy kicsiben Puskás Tivadar és Hende Csaba és a Fidesz irányította városban, akkor mi mehet nagyban?

Tisztesség és böcsület… no, persze…

 

Utóirat: Ez még csak a kezdet…

Pintér Sándor szemrebbenés nélkül hazudik

… de mi mást is várnák egy vén komcsitól.

Azért az valahol a legalja, amikor a belügyminiszter jobb híján  az úton rekedt autósokat hibáztatja. Természetesen senki nem felelős a katasztrófavédelem összeomlásáért és a kialakult helyzetért, csak a hó és az emberek. No meg a szél.

Csak a szél. Csak az ne lett volna. Ha nem fújt volna olyan erősen, akkor nem égett volna, mint a Reichstag az egész katasztrófavédelem és a belügyi vezetés.

Alkalmatlan bohócok, Pintérrel és Bakondival az élen. Most lehetett volna bizonyítani. Ehelyett elindult a mutogatás, a magyarázkodás, a hazudozás. Ebben világbajnokok vagyunk. Az sms küldésről már nem is beszélve… Amit én például péntek este kaptam meg.

bohócok egymás között

Mert mi történt: napok óta lehetett tudni, hogy lesz havazás lesz 14-15-én, majd viharos szél. Bár a március már a tavaszi évszakhoz tartozik, de attól még talán nem az évszázad eseménye, ha esik egy kis hó, és társul hozzá viharos szél.

Én mindezek tudtával indultam feleségemmel Budapestre csütörtök délelőtt. 4 óra alatt értünk fel, és hatkor indultunk vissza. Közben végig követtem az eseményeket és a felhívásokat, ezért döntöttem úgy, hogy nem indulok az M7-es irányába, és nem megyek a 8-asnak sem. Mivel csupán  a szokásos riogatás hangzott el (akinek nem muszáj, ne üljön autóba), semmi nem tartott vissza, hogy elinduljunk Szombathelyre. Ennek magyarázata rendkívül egyszerű: két gyermekünk várt bennünket haza. Tehát nem buli, síelés, vakáció, egyebek, hanem két szombathelyi felnőtt sietett gyermekeihez.

Az autóban volt háromnegyed tank üzemanyag, téli gumi, hólánc, inni- és ennivaló, vízhatlan ruha, bakancs, takaró. Tehát fel voltam arra készülve, hogy ha extrém lassan is halad a forgalom, illetve ha elakadunk valahol valamennyi időre, akkor nekünk abból problémánk ne legyen.

Hat órakor semmi olyat nem hallottam a hírekben, hogy le van zárva az M1, vagy hogy 30 kilométeres sor áll rajta. Először Bicskénél akadtunk el, kb fél hét előtt. Az emelkedőn két kamion és egy kisteherautó csúszott meg, így menteni kellett őket. Bár három sorban álltak az autók, köztük kamionok is, amik állítólag már csütörtök délelőtt óta nem mehettek volna fel az autópályára, a bicskei tűzoltók mégis elfértek, mert az autók egymástól elhúzódva, gyakorlatilag egy negyedik sort teremtve elengedték őket. A tűzoltók a sor elején állókat (köztük engem is) kértek meg, hogy tartsuk fel a sort, mert más ebben segíteni nem tud! Tehát mi civilek feltartottuk a többi autóst, akik türelmesen „engedelmeskedtek” a kérésnek. Egy rendőr jött csak megkérdezni, hogy miért áll a sor, mert nem értek el senkit, és nem tudják, mi a helyzet. Miután beszélt az tűzoltókkal, elment.

a képen látszik, hogy mi álltunk elöl Bicskénél, mögöttünk pedig sor – ez a kép 19 órakor készült

Este nyolckor végeztek a mentéssel, majd továbbengedtek bennünket, azaz több száz autóst; csak a kamionoknak kellett maradniuk. Megkérdeztem az egyik tűzoltót, hogy mehetünk-e tovább, rendben van-e apálya, mire azt felelte, hogy Tatabányáig biztosan. A további útszakaszról nincs információja. Így aztán továbbmentünk. Az autópálya sem Tatabányánál, sem Tatán nem volt lezárva, így mentünk tovább egészen kb a 70-es kilométer szelvényig. Ott állt a sor. Kb 3 kilométert még tudtam menni előre két óra alatt, de végleg megrekedtünk a 73-as szelvénynél. Az éjszakát és a másnap délelőttöt ott töltöttük.

Tény: ha az illetékesek képben lettek volna, akkor a bicskei sort tovább nem engedik, vagy legalább lezárják Tatabányánál az autópályát, így vagy visszafordulhatott volna, aki akar, vagy megszállt volna Tatabányán és környékén. Ehelyett több ezer ember az autópályán éjszakázott!

Hajnali kettőkor hívtam először a katasztrófavédelmet (0634512070, 4-es mellék), hogy mit csinálnak, mert ha semmit, akkor ebből nagy baj lesz. El fog fogyni az üzemanyaga az embereknek, és meg fognak fagyni. Ekkor már sokan idegesek voltak, senki nem ért el senkit, a rádióban sem mondtak be semmit, a Class FM-en ismételték csak a híreket. Mínusz 5 fok volt. Elmondta az ügyeletes, hogy most gondolják át, mit tegyenek. Lehet, hogy át fogják vágni a szalagkorlátot, de még nem biztos. Azt mondták, pár órán belül érkezik a segítség, jönnek a melegedő-buszok, hoznak ételt, italt. Háromnegyed ötkor hívtam őket újra, hogy mi a pálya, mert az ígért segítségből még semmit nem láttunk. Válasz: spóroljunk az üzemanyaggal, reggelig semmi nem lesz, minden út járhatatlan, amíg ilyen marad az idő, változás nem lesz.

A melegedő-buszok 11-kor érkeztek meg (kb 15 Volán buszt számoltam), de nem hoztak vizet és ételt, mert nekik senki nem mondta, hogy pakoljanak fel ilyet. Az egyik rosszul lévő nőhöz a mentő csak ekkor érkezett meg, miközben a szembejövő sáv járható volt takarítás nélkül is. Az első katonai járművet 10 órakor láttuk, a TEK-es bohócok pedig 13 óra után tűntek fel. A szalagkorlát átvágásáról megbízható hírt úgy 10 körül kaptuk meg. Ezt követően még eltelt 5 óra, míg elértük azt a részt, ahol át volt vágva a korlát.

reggel hatkor készült képen látszik, hogy szembejövő sáv járható – innen kellett volna megközelíteni a „fogságba” esetteket

Az első önkéntes – hálás köszönet neki – 13 óra körül ért oda hozzánk, teát hozott. Éjféltől másnap 14 óráig egyetlen hivatásos sem jött oda hozzánk, se senkihez, hogy rendben van-e minden, van-e szükség bármire is. Se üzemanyag, se ivóvíz, se semmi. És ez a lényeg: mert alakulhat ki olyan helyzet, hogy autósok ezrei kerülnek az autópálya fogságába, de ez elfogadhatatlan, hogy a katasztrófavédelem nem jut el az emberekhez úgy, hogy közben az autópálya másik fele járható. Száguldoztak is rajta a rendőrautók meg a tekesek rendesen…

egy úgynevezett melegedő-busz, amiből nem szállt ki senki, nem hozott semmit, elvinni nem vitt el senkit, és át kellett mászni a szalagkorláton, és át kellett menni a szembejövő sávokon a megközelítéséhez (közben volt szemből forgalom)

Szervezetlenség. Káosz. Összeomlás. 2013 Magyarország.

Mit lehetett volna tenni?

A kamion-stop, autósok szűrése, mint például Ausztriában, azaz a nyári gumival felszerelt autók visszafordítása, folyamatos híradás, például a dugóról, mert ebben az esetben én eleve az M6-nak mentem volna (és még sokan mások), alternatív útvonalak biztosítása, a rádió arra használása, amire való, azaz bemondani rajta az aktuális híreket félóránként, Kossuth Rádió vészcsatornává alakítása, azonnali intézkedés, az autópályán rekedtek egyesével való felkeresése, gyermekek, idősek kimentése, kisebb csoportok szervezése, a csoportvezetővel való kapcsolattartás, ivóvíz, étel eljuttatása, és még sorolhatnám. (És basszus nem sms küldése a lemerült mobilokra, mert hát ugye az úton rekedt emberek többségének reggelre lemerült a mobilja, vagy eleve nem volt hálózat a tornyok leterheltsége miatt, illetve aki kicsit is képben van, pontosan tudja, hogy a szlovák határ közelsége miatt, pont a 73-75-ös kilométer szelvény közelében extrém rossz a térerő, tehát ezt a körülményt is értékelni kellett volna… vagy az sms az ország lakosságának úton  nem lévő részének szólt, hogy a kormány a helyén van, urai a helyzetnek, és lám-lám, még smst is küldenek…?!)

Az, hogy mekkora káosz volt az országban, jól mutatja, hogy bár az M6 jól járható volt Paksig, de utána négyszer kellett visszafordulnom, és új utat keresnem, mert hótorlaszok voltak, vagy eleve lezárt útszakaszok, így aztán Tolna, Szekszárd, Tamási útvonalon közlekedve tudtam este fél kilenckor Siófokra érni. Ez 4 és fél órába került az M0-tól számítva. Közben mindenki  mást mondott: a rádió, a közútkezelő és a rendőrök egymástól eltérő információkat adtak át. És kik tudták legjobban: a forgalmat irányító rendőrök. Rájuk hagyatkozva tudtam Siófokot elérni. Maximális riszpekt nekik!

így nézett ki a 6-os út péntek késő délután

Lehet most ujjal mutogatni az autósokra, akik mi a francnak indultak el, no de az csak méltányolható, hogy szülők haza akarnak sietni gyermekeikhez. Ha lett volna normális tájékoztatás, akkor már csütörtök este az M6-on indulok el, és délről közelítem meg Szombathelyt, és ez esetben nem kellett volna az egész éjszakát az autópályán töltenünk. Ahol egyébként az emberek emberként viselkedtek, és ezt nagyon jó volt látni. A kamionos cigit és ételt osztott, az emberek körbejárták a közelükben álló autókat is, hogy rendben van-e minden, megkérdeztük egymást, tudunk-e bármiben is segíteni. Csak éppen úgy telt el az éjszaka és a reggel, hogy az illetékeseknek nem esett le, hogy több ezer ember az utakon ragadt, és senki nem gondoskodik róluk.

Ez cserbenhagyás, kedves Pintér Sándor. Ízlelgesse nyugodtan csak a szót. Ön cserbenhagyott több ezer embert. És bármit is mond, ezek az emberek és hozzátartozóik pontosan tudják: ön hazudik.

 

Hende és Puskás átvernek bennünket

Dübörög a kormányzati sikerpropaganda. Átvállalja az állam Szombathely 13 milliárd forintnyi adósságállományát. Éljen.

Kár, hogy átverés az egész.

Azt hiszi Orbán helyi két vazallusa, hogy ebben a városban senki nem tud gondolkodni és számolni. Most arra ki sem térek, hogy azzal, hogy az állam az egyik zsebéből átteszi a másikba a települések adósságállományát, attól még jobb anyagi helyzetben nem kerülünk. Lásd még az államadósság elszabadulását: http://www.akk.hu/ (jobb felső sarok – az államadósság egy hónap alatt 467,7 milliárd forinttal nőtt, és talán még soha nem volt ekkora…)

Azonban az sokkal gyalázatosabb, hogy a két említett úriember azt a kicsi apróságot, hogy az Orbán-kormány elveszi városunk saját bevételeinek jelentős részét, elfelejtette megemlíteni.

A SZJA helyben maradó része, az illetékbevétel egésze és a súlyadó 60%-a együtt 1 milliárd 740 millió forintot tesz ki. Ez tavaly még volt, idén már nincs. Elvették városunktól.

Úgy könnyű a gavallért játszani, hogy közben Orbán és csapata a város zsebében turkál, és ha már talált ott 1,74 milliárd forintot, akkor el is veszi.

Így van ez a többi Vas megyei település esetében is, ezért is szánalmas, hogy majdnem sírásig meghatódva nyilatkoznak a települések vezetői, hogy most aztán milyen jó dolog történt velük. Hát, igen, az ország keleti felében tényleg a működésképtelenség határára kerültek a kisebb-nagyobb városok, ráadásul az ő zsebükben nyugodtan kotorászhattak az ország vezetői, nem találhattak semmit.

És akkor a tündérmese mögötti valóság: 7 és fél év alatt annyi pénzt vesz el az állam városunktól, mint amennyi adósságállományt most átvállalt. Ennyi idő alatt a saját forrásainkból simán visszafizettük volna a hitelt. Egyébként így fog tenni az állam is: a tőlünk elvett pénzből fogja törleszteni az átvállalt hitelt.

Gratulálok. Az Orbán-kormány kommunikációból tényleg jobban teljesít. Már csak dolgozni kellene végre. 

A valóság bizonyítása

Volt egy csapat rendszerváltó fiatal, akik nagy reményei voltak ennek a sokat szenvedett országnak. Húsz év után megkapták – és most ne nézzük, hogyan érték ezt el – a nagy lehetőséget: a döntő többség őket akarta.

Alkotmányozó többséghez juttatta őket a nép.

Négy év alatt a négy sarkából is kifordíthatták volna az országot, helyette felforgatták. És szembefordítottak fiatalt nyugdíjassal, melóst egyetemistával, adófizetőt szociálisan rászorulóval, patriótát világpolgárral.

Közben pedig a szűk elit csak hízik, és röhög rajtunk. Nekik a hatalom és a pénz kellett, nem a történelmi lehetőséggel való jó bánás.

Nyugalmuk biztosítása és hatalmuk fenntartása érdekében pedig eltorzítják a valóságot, és teremtenek a népnek egy tündérországot. Igaz, ennek komoly hagyományai vannak ebben az országban. És ne hallgassuk el azt se, hogy a Fidesz vezetői az elmúlt 22 év leszerepelt politikai elitjének bármelyik tagjával cinkosan kezet is foghatnak, és gratulálhatnak magunknak. Jól megcsinálták. Együtt tették tönkre az országot.

Csak azt felejti el mindenki, hogy a magyar embert sokáig lehet álomvilágba ringatni (vagy kussolásra bírni, kinek mi tetszik), de nem örökre. Mit is mondott a Mátrixban Smith ügynök: a gépek először az embereknek egy idilli világot teremtettek, így kómájukban az emberek, miközben áramot termeltek rajtuk a gépek, egy olyan álomvilágban éltek, ahol nem volt betegség, fájdalom, szenvedés. Azonban az emberek tudata nem bírta ezt sokáig befogadni – tiltakozott az elme a fikció ellen.

És akkor a valóság:

Svájci frank – 2010 április 30.: 186 forint, 2012 december 29.: 241 forint

Euró – 2010 április 30.: 266 forint, 2012 december 29.: 291 forint

Benzin országos átlagára – 2010 április 8.: 336 forint, 2012 december 28.: 404 forint

Államadósság – 2010 március: 19.411,2 milliárd forint, 2012 november: 20.653,5 milliárd forint (magán-nyugdíjpénztári megtakarítás: 0 forint)

Wake up, Neo…

De megvan ez magyarul is:

Műszerekkel mérem, a nagy közömbösséget,
Túlcsordulnak a skálán a kapott eredmények.
Az otthon nevű részen, a panelrengetegben,
Embergépek élnek zavartalan csendben.

A szájukon lakat van, minden ablak zárva.
Kattanásig húzva a szívüknek cipzárja.
Ha éreznek is bármit, azt elcsomagolják,
Masnis dobozokba, majd szekrénybe szórják.

Ott egymásra torlódik a fájdalom, s a bánat,
Végig söpör rajtunk, ha utat tör magának.
Utat tör magának, minden szorongásom,
Az összes lenyelt könnyem, az összes csalódásom.

Szóra nyílnak az ajkak, de a levegőbe fagynak.
Rozsdás reflexszel még tagadni akarnak.
De kivetkőznek mégis a makacs hallgatásból,
És dobhártyák szakadnak szét az ordítástól.

Egymásra torlódik a fájdalom, s a bánat,
Végig söpör rajtunk, ha utat tör magának.
Utat tör magának, minden szorongásom,
Az összes lenyelt könnyem, az összes csalódásom.

Mossuk le hipóval, marjon le a csontig.
Mossuk le hipóval, súroljuk még addig,
Amíg kikopik belőlem, amit magamba véstem.
A sebek behegednek és kicsorbul a késem.

Vad Fruttik: Embergép, 2010

 

(… és nincs is kanál!)

Hende és Puskás hülyének néznek bennünket

Karácsony előtt még gyorsan sajtótájékoztatót tartott ez a két drága ember, amelynek keretében büszkén elújságolták: a szombathelyiek visszakapnak a befizetett adóforintjaikból 800 millió forintot. Éljen!

Persze nem így mondták. Próbáltak nagy feneket keríteni annak a szikár ténynek, hogy hiába kért Szombathely 752 millió forintos állami támogatást, nem kapott, azonban talált a Kormány még vagy 30 milliárd forintot elrejtve a nemzeti költségvetés személyi jövedelemadó során, és azt szélsebesen szétosztotta. No, ebből érkezik hozzánk ez a bizonyos 800 millió forint.

Hende Csaba best of:

A kormány nagyra becsüli Szombathely vezetésének erőfeszítéseit, kivételes gesztusként   800 millió forintot  adott   elismerésére.

Ez egy egyedi, külön pénzbeli támogatás, ami az Önhiki rendszeren kívül lett szétosztva, és egy sor nagyváros egyáltalán nem kapott.

A miniszter szerint Puskás heroikus küzdelmet folytat, amire majdnem ráment az egészsége is, de meg tudta állítani a folyamatot.

Ez hatalmas politikai siker, aki nem így ír róla, az hazudik, és szándékosan hangulatot kelt a kormány ellen.

Khmmm…

Tehát: nem igaz, hogy ez ajándék lenne, nem igaz, hogy egy siker eredménye, és pláne nem igaz, hogy a város heroikus küzdelmét ismerte el ezzel a kormányzat.

Fogalmazhatnék udvariasan is, de inkább pontosan teszem: kedves Hende Csaba és  kedves Puskás Tivadar, Önök hazudtak a szombathelyieknek! Ugyanis a Kormány nem osztogat, nem ajándékoz, hanem csupán nekik van jogosultságuk átcsoportosítani költségvetési tételeket. Szívből örülök neki, hogy bár Alcsúton is építhettek volna ebből a pénzből stadiont a felcsúti mellé, inkább visszaadták a városunknak, amit innen vontak el.

Eléggé szánalmas és a feudalista berendezkedést idézi, hogy városunk polgármestere még a háláját is kifejezte a kormány tagjainak…

Puskás: csupán 750 milliót kért a város, de 800-at kapott, hála a kormánynak, és köszönet a kormány minden tagjának.

Szombathely negyedik az egy főre jutó legtöbb adót befizető megyei jogú városok rangsorában. A szombathelyiektől levont személyi jövedelemadóból hova máshova jutott volna, ha nem vissza Szombathelyre?! Arról már nem is beszélve, hogy ez a 752 millió forint be volt tervezve a város költségvetésébe, amit ha nem kaptunk volna meg, akkor nem csak a város pénzügyeiért felelős alpolgármester aludt volna nyugtalanul, hanem mindenki más, aki egy kicsit is rálát a város anyagi helyzetére. És azt azért gyorsan hozzáteszem, hogy lehet visszafele mutogatni, de attól még tény, hogy az elmúlt években milliárdos nagyságrendű forrást vont el városunktól az Orbán-kormány, és ez a elvonás csak növekedni fog jövőre.

Értem én, miért ne érteném, hogy kell a sikerélmény még két ilyen nagyszerű és kivételes képességű embernek is, hiszen  főnöküknek köszönhetően nem sok ilyenben volt részük ebben az évben. Bár ettől még az arcukat megőrizhetnék, hiszen nem lenne törvényszerű, hogy Orbánnal együtt bukjanak. Azonban mindenki a saját sorsának kovácsa, így ha nekik öröm, hogy a pocakban és hektárban hízásnak indult hűbérúr kesztyűs bábjaiként viselkednek, akkor egészségükre.

Hendét megértem: még hazugságtól sem riad vissza annak érdekében, hogy egy kicsit jobb színbe tüntesse fel magát, miután mindenki megdöbbenésére nagy büszkén bejelentette, hogy Pápára viteti a városunk mellé tervezett repülőteret. 22 év legkíméletlenebb vasnépés címoldali fricskáját sikerült összehoznia „mutatványával”:

Mivel Hende lesz a Fidesz szombathelyi (Szombathely és 11 település) országgyűlési képviselőjelöltje 2014-ben, már elkezdte a kampányát. Egyik nap parádés kocsin mutogattatja magát Nardán Lazáry és Papp Hunor társaságában, másnap pedig sajtótájékoztatón médiahekkel. A gatyáját nagyon fel kell kötnie, ugyanis ha nem nyer, akkor nem fog bekerülni a Parlamentbe, és nagy valószínűséggel véget is ér politikai pályafutása. Így legyen. Majd hullatunk érte pár könnycseppet… 🙂

Azonban Puskás Tivadart nem értem. Ez a jobb sorsra érdemes ember miért megy bele egy ennyire átlátszó hazudozásba? Nem lesz képviselőjelölt 2014-ben, a szombathelyi járási hivatal vezetését Hende javaslatára egy tanakajdi lúzerre bízták, és úgy hírlik, egy, a tanakajdihoz hasonló képességű szombathelyi fideszest szemelt ki Hende a polgármester-jelöltségre.  Tehát Puskásra érdemei elismerése mellett 2014-ben már semmit sem fognak rábízni. Ha tényleg így lesz, akkor miért ül oda hitelesíteni az árulóból lett Orbán-líblinget, akinek jellemét mi sem mutatja jobban, hogy a polgármester betegségét is politikai marketingre használja? Érthetetlen.

Erről a két drága jó fideszesről még az ünnepek előtt – a nemzeti együttműködés és a karácsonyi áhítat jegyében – a Muppet Show két öregje jutott eszembe, akik mindig mindent megszakértettek és jól megkritizáltak, és persze mindent jobban csináltak volna.

Én kérek elnézést. Bár Hende és Puskás is bábok, nevetni nem lehet rajtuk.

 

Ajánlott irodalom:

A Fidesz aláhullása

A Fidesz forradalma a valóságok gyarmatosításáról, boldog vagy kényszerű önfelszámolásáról, a szöveg végéről akar szólni. A Fidesz a legtágabban értelmezett hagyományra — a kultúra értelmi konstitúciójára — akar pontot tenni. Antikonzervativizmusa a lehető legradikálisabb. Mi sem áll távolabb tőle, mint a konzervativizmus.  http://hafr.blog.hu/2012/12/23/afideszalahullasa

Kézből eteti a kormány az önkormányzatokat?

Mivel elég homályos volt a fogalmazás a sajtótájékoztatón, utánanéztünk, honnan is eredhet ez az összeg. Meg is találtuk az erről szóló, december 18-i keltezésű kormányhatározatot, amit itt el is lehet olvasni. Nos, ebből kiderül, hogy Szombathellyel együtt 37 város kapott ilyen rendkívüli támogatást az év utolsó, munkanapjaiban. A szombathelyi támogatás ezek közül nem különösebben kiemelkedő. Kaposvár például 3,5 milliárdot, Pécs és Miskolc kétmilliárdot kapott. Ha a kisebb városokat nézzük, Gyula 1,8 milliárdot, Veszprém 1,75 milliárdot, Pápa, Dunaújváros, Szolnok 1,5 milliárdot kapott. A szomszédos Zalaegerszeg pedig szintén 800 milliót. http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/onkormanyzat_tamogatas_hende_szombathely_800_millio

Karácsony felé

Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

1902

Rezsi csökkentés – szép példája annak, hogyan kell hülyének nézni az embereket

A kormányzat vergődik, félelmük egyre nagyobb. Kétségbeesésükben a „jól bevált” kádári módszerekhez nyúlnak.

Most éppen a rezsi díjakat akarják csökkenti. Éljen. Gondolom, csináltak egy közvélemény-kutatást az aktuális  problémákról, amelynek elején az szerepelt, hogy az embereket agyonnyomják a terhek, közöttük a rezsi költségek. Mondjuk, erre közvélemény-kutatás nélkül is rá lehetett volna jönni, de lelkük rajta.

Egy derkovitsi négytagú, 52 négyzetméteren élő, takarékoskodó család novemberi rezsi kiadása: villany: 8.219 Ft, gáz 3.366 Ft, távhő: 20.232 Ft. Esetükben – amennyiben a távhő csökkentés is megtörténik – ez 3.182 forint megtakarítást fog jelenteni jövőre.

Nem vitás, hogy 3.182 forintos havi rezsiköltség csökkentés az esetükben jelentősnek  mondható, azonban amivel az átlagember nem számol, maximum érzi: az az infláció. 2011-ben az infláció 3,9% volt, idén várhatóan 5,8% lesz (jelenleg 5,2%), továbbá az MNB szeptemberi kalkulációja szerint a 2013-as infláció 5% körül fog alakulni. Természetesen a rezsi költségek csökkentése csökkentheti a 2013-as inflációs mértéket, de majd térjünk erre vissza egy év múlva… Bár azt hozzáteszem, hogy az energiaszolgáltatók mivel hatósági áras volt a lakossági gáz és áram, eddig sem a lakosságon „kerestek”, hanem a cégeken. Tehát ha a cégek rezsi költségei növekedni fognak, akkor minden drágulni fog, tehát még az is előfordulhat, hogy az infláció 2013-ban 5% felett lesz.

http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_inflacio_hu/mnbhu_inflation_20120927/infl_jelentes_201209_hu.pdf (10. oldal)

A példában szereplő kétkezi munkából élő család (apuka, anyuka, két gyerek) pénze 9,7%-ot romlott (!) az elmúlt két évben, azaz ennyivel kevesebbet tudtak ugyanabból a fizetésből vásárolni. Ráadásul mivel mindketten alacsony keresetűek, hatalmas érvágás volt nekik az adójóváírás megszüntetése, ami miatt a nettó keresetük is csökkent az elmúlt két évben.  Ezen az sem fog javítani, hogy a minimálbért 98.000 forintra emeli a kormány a mostani 93.000 forintról, ugyanis nem minimálbért kaptak eddig sem (kicsivel többet).

Ha jövőre 5% körül lesz az infláció, akkor az azt fogja jelenteni, hogy a Fidesz-kormány a most nagy sebbel-lobbal bejelentett rezsicsökkentéssel csak visszaadja, amit két év alatt elvesz. Orbán azért cinikus és hazug, mert ezekkel  mind tisztában van. Nem véletlenül avatkozott bele az MNB inflációs politikájába… imádja az inflációt.

Örülök, hogy a választókörzetemben élő családoknak a rezsidíjak csökkentésével talán kicsivel könnyebb lesz, de attól még nem értem, hogy Czeglédy Csaba rezsiköltségeit miért csökkenti a kormány, vagy miért csökkenti Orbán Viktorét, Puskás Tivadarét, Simicska Lajosét. És miért csökkenti egy energiazabáló luxusfelhasználó rezsijét (aki úszómedencét fűt például) ugyanolyan mértékben, mint egy lakótelepen élő kisnyugdíjasét?

Miért nem vezették be a rezsi csökkentést sávosan, illetve a magas keresetűekre ez miért vonatkozik? Inkább csökkentenék a legjobban rászorulók költségeit mondjuk 20%-kal…

A választ érhető és a kormányzat szempontjából logikus is: minden feláldoznak a 2014-es választások érdekében. Azonban, ha így folytatják, a bukásuk még nagyobb lesz!

orbmatolcsymti.jpg

Ajánlott irodalom:

Orbán ezt tényleg nem érti

A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy 10%-kal csökkenteni szeretné az áram és a gáz lakossági árát. Erről nekünk az az egyetemi professzor jutott eszünkbe, aki a hasonló mélységű felvetésekre mindig azt mondta, hogy „ja kérem, én is szeretnék két méteres szőke svéd lenni”.

Egy szó mint száz: a kormány terve a rezsiköltségek 10%-os leszorítására még a Fidesz által kétségtelenül magasra tett léchez képest is a nagyobb közgazdaságtani őrültségek közé tartozik.

http://velemenyvezer.blog.hu/2012/12/06/a_lakossagi_gaz-_es_aramellatas_allamositasa_fele

Orbán Viktor logikája

Orbán Viktor valószínűleg kormányzása kezdete óta arra törekszik, hogy a gazdasági válsággal, illetve a Magyarország általa elképzelt átalakításával járó elkerülhetetlen megszorítások terhei lehetőleg minél kevésbé koncentrálódjanak jól mobilizálható választói csoportokon. A logika teljesen világos: amíg a legfontosabb csoportok nem érzik magukat aránytalanul kárvallottnak, addig nem válhatnak az ellenzékiség zászlóshajóivá.

Hasonló megfontolásokból szereti minden politikus az inflációt, hiszen az a szinte tökéletes megoldás arra, hogy a gazdasági terheket a lehető legegyenletesebben osszák el a szavazók között, így minimalizálva azok számát, akik magukat különösen vesztesnek érzik. A koncentráltan nagy veszteséget elkönyvelni kénytelen szavazó azért is veszélyes, mert az ő felháborodásuk, helyzetükből adódó mobilizációs hajlandóságuk könnyen a többi elégedetlenség szimbólumává is válhat. Ezt a dinamikát Orbán Viktor különben is kiválóan használta 2006 és 2010 között, így nyilván jól érti ennek működését.  http://velemenyvezer.blog.hu/2012/12/11/miert_felhet_a_tiltakozo_hallgatoktol_orban

 A rezsifétis margójára: egy stratégiai ágazat nem játékszer

A bejelentett rezsicsökkentés gazdaságilag indokolhatatlan és pazarló megoldás. Rövidtávú jóléti hatása nehezen megkérdőjelezhető, de mindeközben látni kell, hogy egy jól beazonosítható szűk körre aránytalan terhet ró, míg a komoly számlafizetési nehézséggel bíró fogyasztók problémáin csak igen korlátozottan képes segíteni. http://www.portfolio.hu/vallalatok/energia/a_rezsifetis_margojara_egy_strategiai_agazat_nem_jatekszer.176841.html

 

Mennyibe kerül a szombathelyieknek a Savaria Fórum kiadója ellen folytatott szabadságharc?

2.343.070 forintba.

Ugyanis ennyibe került összesen az a fizetési meghagyásos eljárás, amelyet azért indított a városi hetilapot az önkormányzattal kötött szerződés értelmében hetente 33.700 példányban megjelentető gazdasági társaság, mert az önkormányzat április óta nem fizetett neki. Április óta maga finanszírozza az újság kiadását a társaság, teszi azt annak ellenére, hogy a város költségvetésében 25 millió forint (és nem 35 millió) van erre a célra elkülönítve. Ebből a költségvetési forrásból eddig egy számlát egyenlített ki az önkormányzat „önszántából” közel kilenc millió forint értékben tavasszal, most pedig (december első hetében) a bírósági végrehajtónak (!) kellett inkasszóznia Szombathely Megyei Jogú Város folyószámláját, hogy a soron következő negyedéves összeghez a kiadó hozzájuthasson.

Az inkasszózott összeg 12.104.286 forint, amelyből az időben ki nem fizetett számla összege 9.761.216 forint. A kettő különbözete ahogy már fentebb is írtam: 2.343.070 forint.

Tehát közel két és fél millió forintot dobott ki a fideszes városvezetés az ablakon, mert nem engedték határidőben (amely eleve három hónapos türelmi időt tartalmaz) kiegyenlíteni a számlát. Tették ezt úgy, hogy pontosan tudták, ugyanaz fog történni, mint korábban már három (!) esetben: a bíróság jogerősen megítéli a pénzt a kiadónak, majd a végrehajtó beszedi. Csak hogy így jelentősen megnövekszik a kötelezően kifizetendő összeg: kamat, eljárási díj, végrehajtási költség, a végrehajtó munkadíja rakódik rá.

Pénzszórás.PNG

Úgy látszik, gazdagok vagyunk…

Illetve még egy dolog látszik: az önkormányzat nem akart eddig sem fizetni,  és csak ürügyet keresett, hogy felmondja a szerződést. Ami persze jogellenes, ezt a városvezetés is tudja.

Csak hogy ebből elég volt! Ha a városnak bármilyen plusz költsége keletkezik egy rossz döntés miatt, akkor a döntéshozók térítsék meg azt a magánvagyonukból.

Legyen ezt követően minden ügyben az a rendezőelv: aki kárt okoz, fizesse is meg. Hogy van-e kár, és az milyen összegű, erről természetesen bíróság döntsön, ne politikusokból álló alkalmi zsűri. A mostani esetben a bírósági döntésen már túl is vagyunk, így a kár összegét is tudjuk.

Most már csak arra van szükség, hogy a négy városvezetőből egy feltegye a kezét, hogy ez az ő felelőssége. Tisztelt Uraim, hajrá!

 

Utóirat:

Volt amikor a SaFo közéleti lap volt, nem sima önkormányzati újság. A mostani SaFo legnagyobb hibája, hogy túlontúl középen akar állni, csak tudósít, de gondolatot nem ébreszt, véleményt nem alkot. Milyen hiszti lenne most, ha a 12 évvel ezelőtti események megismétlődnének…?!

http://magyarnarancs.hu/belpol/sajtobotrany_szombathelyen_cikkek_konyec-61698